Tubewell Division, Muzaffarnagar

(Irrigation Department, Uttar Pradesh)

Brief description of the Division

Office Name

Tubewell Division, Muzaffarnagar

Office Address

Tubewell Colony, Muzaffarnagar

Name and Designation of the Officer

Shri. Rajesh kumar,Executive Engineer

Telephone No.

Office & Fax 01312432138

 

Residence 01312432815

Address of Departmental Website and Address of the Headquarter

http://www.idup.gov.in

Office of the Engineer in Chief , Irrigation Deptt. Uttar Pradesh, Lucknow

E-mail address of the Division

ee_twd_mzr@idup.gov.in

Organization Chart

Executive Engineer

01312432138

 

 

Assistant Engineer-I

PH-9454414603

Junior Engineer Budhana

Junior Engineer Kandhla

Assistant Engineer-II

PH-9454414609

Junior Engineer Shamli

Junior Engineer Kairana

Junior Engineer Un

Junior Engineer Thanabhawan

Assistant Engineer-III

PH-9454414601

Junior Engineer Shahpur

Junior Engineer Khatoli

Junior Engineer Morna

Junior Engineer Janshat

Junior Engineer Purkazi

Junior Engineer Charthawal

Assistant Engineer-IV

PH-9454414602

Junior Engineer Sadar

Junior Engineer Bhagra

Junior Engineer HQ.& workshop

Deputy Revenue Officer

Ziledar Shamli

Ziledar Budhana

Ziledar 3rd Muzaffarnagar

Ziledar 4th Muzaffarnagar

 


Brief Description of State Tubewells

 

Year

Description

 

Construction of State Tubewells Project was started in the year 1957

 

Tubewell Division Muzaffarnagar came in existence on 1957.

2009

Construction work of State Tubewells is in progress.

 

 

Short Note

Irrigation facility to the farmers is being made available by State Tubewells in this division. The jurisdiction of this division comes in the Distt. Muzaffarnagar. Details of State Tubewells is as under :-

Text Box: fnukad % 01&04&2010 ls izHkkoh
 

 

 


uydwi [k.M eqtQjuxj

tuin eqtQjuxj esa jktdh; uydwiksa dk fodkl [k.M okj fooj.k

fnukd % 01-04-2010 dh fLFkfr ds vuqlkj

dz0 la0

fodkl [k.M dk uke

fodkl [k.M okj jktdh; uydwiksa dh fLFkfr

uofufeZr uydwi tks flpkbZjr gSa

dqy fNfnzr uydwi

pfyr uydwi

vlQy uydwi

ifjR;kx uydwiksa dh la[;k

lq/kkjkRed dk;Zokgh gsrq izLrkfor uydwi

1

2

3

4

5

6

7

8

1-

cq<+kuk

109

56

25

28

_

2

2-

dk/kyk

52

26

10

15

_

3

3-

'kkeyh

28

04

07

15

_

1

4-

dSjkuk

40

16

1

23

_

1

5-

u

88

52

2

34

_

_

6-

FkkukHkou

27

23

1

3

_

_

7-

'kkgiqj

58

35

06

17

_

3

8-

iqjdkth

43

40

01

01

_

2

9-

[krkSyh

58

41

02

15

_

4

10-

tkulB

61

40

02

19

_

_

11-

eksjuk

30

26

_

04

_

_

12-

pjFkkoy

35

33

01

01

_

1

13-

eqtQjuxj

15

12

_

02

_

_

14-

c?kjk

34

28

1

05

_

_

 

;ksx%&

678

432

59

182

_

17

 

 

I-Sub Dn. Budhana

fodkl [k.M & cq<+kuk

uydwi [k.M eqtQjuxj

dz0

la0

xzke dk uke

jktdh; uydwi la[;k o lewg

;ksx

1.

Qrsgiqj [ksMh

1 NL

73 NL

 

 

 

 

2

2.

tkSyk

2 NL

58 NL

14 SL

16 SL

41 SL

49 SL

6

3.

yqglkuk

3 NL

 

 

 

 

 

1

4.

eanokMk

3A NL

 

 

 

 

 

1

5.

gchciqj lhdjh

4 NL

60 NL

 

 

 

 

2

6.

ljk;

5 NL

81 NL

110 NL

 

 

 

3

7.

yksbZ

8 NL

 

 

 

 

 

1

8.

jk;iqj vVsjuk

9 NL

82 NL

 

 

 

 

2

9.

dqjkok

12 NL

136 NL

 

 

 

 

2

10.

x<+h ukSvkckn

24A NL

25 NL

140 NL

 

 

 

3

11.

cq<+kuk nsgkr

44 NL

9 SL

13 SL

35 SL

 

 

4

12.

gqlSuiqj

51 NL

65 NL

 

 

 

 

2

13.

cq<kuk [kkuiqj

72 NL

75 NL

80 NL

89 NL

117 NL

 

5

14.

tksfx;k [ksMk

85 NL

 

 

 

 

 

1

15.

lQhiqj

93 NL

94 NL

 

 

 

 

2

16.

uxok

1 SL

28 SL

 

 

 

 

2

17.

dqjFky

2 SL

3 SL

33 SL

34 SL

 

 

4

18.

bVkok

2A SL

47 SL

 

 

 

 

2

19.

vVkyh

3A SL

53 SL

54 SL

 

 

 

3

20.

mdkoyh egytuk

4 SL

45 SL

46 SL

51 SL

 

 

4

21.

fcVkonk

5 SL

7 SL

55 SL

 

 

 

3

22.

cMdrk

8 SL

30 SL

 

 

 

 

2

23.

pU/ksMh

8A SL

 

 

 

 

 

1

24.

lBsMh

10 SL

32 SL

 

 

 

 

2

25.

cMkSnk

11 SL

11A SL

15A SL

42 SL

 

 

4

26.

foKkuk

12 SL

48 SL

 

 

 

 

2

27.

cgyksyiqj

15 SL

 

 

 

 

 

1

28.

dqjkylh

17 SL

18 SL

31 SL

43 SL

 

 

4

29.

ijklkSyh

21 SL

38 SL

29 SL

 

 

3

30.

nfr;kuk

44 SL

 

 

 

 

 

1

31.

dY;k.kiqj

19 KAK

30 KAK

63 KAK

84 KAK

 

 

4

32.

Hklkuk

21 KAK

45 KAK

73 KAK

 

 

 

3

33.

lqYrkuiqj

39 KAK

28 KAK

 

 

 

 

2

34.

fj;koyh uxyk

20 KAK

29 KAK

55 KAK

59 KAK

78 KAK

88 KAK

6

35.

VksMk

51 KAK

87 KAK

 

 

 

 

2

36.

vyhiqj vVsjuk

26 KAK

56 KAK

 

 

 

 

2

37.

HkuokMk

65 KAK

71 KAK

72 KAK

80 KAK

 

 

4

38.

tSriqj

66 NL

 

 

 

 

 

1

39.

x<eyiqj

12A NL

 

 

 

 

 

1

40.

ekSgEeniqj jk;flag

24 NL

76 NL

 

 

 

 

2

41.

uaxyh

52 NL

 

 

 

 

 

1

42.

diwjx<

55 NL

 

 

 

 

 

1

43.

f'kdkjiqj

70 NL

 

 

 

 

 

1

44.

fHkaMdkyh

6 SL

 

 

 

 

 

1

45.

[ksMhxuh

11 NL

 

 

 

 

 

1

46.

:duiqj

10 NL

 

 

 

 

 

1

47.

pU/ksMh

62 SL

 

 

 

 

 

1

fNfnzr uydwi & 109

pfyr uydwi %& 56

ifjR;kx uydwi %& 28

Qsy uydwi %& 25

fNfnzr uydwi %&


I-Sub Dn. Budhana

II - Sub Dn. Shamli

fodkl [k.M & dk/kyk

uydwi [k.M eqtQjuxj

dz0

la0

xzke dk uke

jktdh; uydwi la[;k o lewg

;ksx

1.

Mwaxj

6 NL

57 SL

 

 

2

2.

Qqxkuk

7 NL

13 NL

74 NL

77 NL

 

 

4

3.

[ksMkeLrku

14 NL

17 NL

 

 

 

 

2

4.

[kjM+

15 NL

16 NL

23 NL

45 NL

139 NL

 

5

5.

fylk<+

14A NL

18 NL

19 NL

20 NL

20A NL

53 NL

7

 

 

58 SL

 

 

 

 

 

 

6.

lYQk

79 NL

90 NL

99 NL

 

 

 

3

7.

dkfu;ku

87 NL

 

 

 

 

 

1

8.

Jlwyiqj xqtjku

98 NL

 

 

 

 

 

1

9.

x<eyiqj lkxMh

111 NL

 

 

 

 

 

1

10.

Fcjky

19 SL

19A SL

26 SL

37 SL

 

 

4

11.

lSuiqj

20 SL

 

 

 

 

 

1

12.

jktiqj&Nktiqj

22 SL

36 SL

 

 

 

 

2

13.

gfj;k[ksMk

23 SL

25 SL

27 SL

 

63 SL

 

4

14.

nqxZuiqj

24 SL

40 SL

52 SL

 

 

 

3

15.

de:hu uxj

50 SL

 

 

 

 

 

1

16.

MqUMq[ksMk

60 KG

61 KG

63 KG

 

 

 

3

17.

Fdrkl

78 NL

 

 

 

 

 

1

18.

HkHkhlk

86 NL

 

 

 

 

 

1

19.

Mkaxjksy

56 SL

 

 

 

 

 

1

20.

bLlksiqjVhy

64 KG

 

 

 

 

 

1

21.

Hkkjlh

59 SL

 

 

 

 

 

1

22.

dkfu;ku

60 SL

 

 

 

 

 

1

23

erukoyh

61 SL

 

142 NL

 

 

 

2

fNfnzr uydwi & 52

pfyr uydwi %& 26

ifjR;kx uydwi %& 15

Qsy uydwi %& 10

fNfnzr uydwi %& 1


II - Sub Dn. Shamli

fodkl [k.M & 'kkeyh

uydwi [k.M eqtQjuxj

dz0

la0

xzke dk uke

jktdh; uydwi la[;k o lewg

;ksx

1.

ykWd

21 NL

22 NL

56 NL

 

 

 

3

2.

HkkTtw

26 NL

46 NL

 

 

 

 

2

3.

fHkDdkektjk

27 NL

48 NL

 

 

 

 

2

4.

vkneiqjk

30 NL

 

 

 

 

 

1

5.

dqMkuk

30A NL

31 NL

49 NL

34 NL

 

4

6.

xksgjiqj

35 NL

 

 

 

 

 

1

7.

Qrsgiqj

37 NL

 

 

 

 

 

1

8.

cur

54 NL

 

 

 

 

 

1

9.

'kkeyh

67 NL

 

 

 

 

 

1

10.

cgkoM+h

29 NL

68 NL

 

 

 

 

2

11.

fHkDdhnsg

69 NL

 

 

 

 

 

1

12.

lksUVk

114 NL

 

 

 

 

 

1

13.

dkcMkSr

28 NL

59 NL

 

 

 

 

2

14.

pwulk

32 NL

 

 

 

 

 

1

15.

djkSnkgkFkh

36 NL

 

 

 

 

 

1

16.

tykyiqj

37A NL

 

 

 

 

 

1

17.

cjdrk

57 NL

 

 

 

 

 

1

18.

uxyh tekyiqj

133 NL

141 NL

 

 

 

 

2

fNfnzr uydwi & 28

pfyr uydwi %& 4

ifjR;kx uydwi %& 15

Qsy uydwi %& 7

fNfnzr uydwi %& 2

 

 

 

 

 

 

II - Sub Dn. Shamli

fodkl [k.M & dSjkuk

uydwi [k.M eqtQjuxj

dz0

la0

xzke dk uke

jktdh; uydwi la[;k o lewg

;ksx

1.

Hkwjk

3 KG

4 KG

65 KG

 

 

 

3

2.

dSjkuk nsgkr

6 KG

7 KG

8 KG

9 KG

11 KG

31 KG

9

39 KG

82 KG

131 KG

 

 

3.

iathB

10 KG

95 KG

 

 

 

 

2

4.

cqPpk[ksMh

14 KG

26 KG

88 KG

 

 

 

3

5.

eoh

34 KG

64 KG

 

 

 

 

2

6.

'ks[kksiqjk

37 KG

 

 

 

 

 

1

7.

bLlksiqj [kqjxku

40 KG

44 KG

56 KG

 

 

 

3

8.

nHksMh [kqnZ

41 KG

 

 

 

 

 

1

9.

vdcjiqj lqugsVh

43 KG

 

 

 

 

 

1

10.

>kM[ksMh

15 KG

 

 

 

 

 

1

11.

frrjokMk

93 KG

 

 

 

 

 

1

12.

lgir

96 KG

97 KG

 

 

 

 

2

13.

ikoVhdyk

2 KG

48 KG

 

 

 

 

2

14.

txuiqj

12 KG

 

 

 

 

 

1

15.

fgaxks[ksMh

13 KG

 

 

 

 

 

1

16.

cjky

24 KG

 

 

 

 

 

1

17.

ekSgEeniqj jk;

25 KG

 

 

 

 

 

1

18.

cjukoh

42 KG

 

 

 

 

 

1

19.

chchiqj

47 KG

 

 

 

 

 

1

20.

eaMkoj

57 KG

 

 

 

 

 

1

21.

p<+ko

69 KG

 

 

 

 

 

1

22.

dSjkuk

136 KG

 

 

 

 

 

1

fNfnzr uydwi & 40

pfyr uydwi %& 16

ifjR;kx uydwi %& 23

Qsy uydwi %& &

fNfnzr uydwi %& 1


II - Sub Dn. Shamli

fodkl [k.M & u

uydwi [k.M eqtQjuxj

dz0

la0

xzke dk uke

jktdh; uydwi la[;k o lewg

;ksx

1.

tekyiqj

1 KG

 

 

 

 

 

1

2.

u

5 KG

18 KG

20 KG

21 KG

22 KG

 

5

3.

xkxkSj

19 KG

29 KG

 

 

 

 

2

4.

Vijkuk

23 KG

 

 

 

 

 

1

5.

eqaMsV

32 KG

 

 

 

 

 

1

6.

gFkNkS;k

33 KG

 

 

 

 

 

1

7.

'kkeyh&'kkeyk

36 KG

54 KG

 

 

 

 

2

8.

pkSlkuk

45 KG

46 KG

55 KG

78 KG

105 KG

 

13

105 KG

(W.B.)

107 KG

(W.B.)

108 KG

(W.B.)

109 KG

(W.B.)

110 KG

(W.B.)

111 KG

(W.B.)

112 KG

(W.B.)

113 KG

(W.B.)

 

 

 

 

9.

cYykektjk

49 KG

99 KG

 

 

 

 

2

10.

VksMk

51 KG

120 KG

(W.B.)

122 KG

(W.B.)

124 KG

(W.B.)

 

 

4

11.

[ksMh[kq'kuke

52 KG

 

 

 

 

 

1

12.

x<hgluiqj

53 KG

71 KG

73 KG

102 KG

 

 

4

13.

flaxkjk

62 KG

 

 

 

 

 

1

14.

gjlkuk

66 KG

128 KG (W.B.)

 

 

 

 

2

15.

ycknkmniqj

68 KG

 

 

 

 

 

1

16.

flaxjk

70 KG

 

 

 

 

 

1

17.

nFkSMk

72 KG

101 KG

103 KG

104 KG

 

 

4

18.

iBkuiqjk

74 KG

 

 

 

 

 

1

19.

ukbZuaxyk

75 KG

85 KG

 

 

 

 

2

20.

[kksMlek

76 KG

87 KG

121 KG (W.B.)

 

 

 

3

21.

fttkSyk

77 KG

119 KG (W.B.)

 

 

 

 

2

22.

fcMkSyh

80 KG

81 KG

83 KG

89 KG

 

 

4

23.

[kkuiqj tkVku

90 KG

107 KG

 

 

 

 

2

24.

dkykektjk

84 KG

91 KG

92 KG

 

 

 

3

25.

Qwlx<

98 KG

 

 

 

 

 

1

26.

;kfg;kiqj

106 KG

 

 

 

 

 

1

27.

vykmnhuiqj

108 KG

 

 

 

 

 

1

28.

dkfu;ku

100 KG (W.B.)

 

 

 

 

 

1

29.

HkesMh 'kkgiqj

17 KG

106 KG (W.B.)

123 KG (W.B.)

129 KG (W.B.)

 

 

4

30.

HkMh

14 KG

 

 

 

 

 

1

31.

ldkSrh

115 KG

117 KG (W.B.)

 

 

 

 

2

32.

dekyiqj

116 KG (W.B.)

118 KG (W.B.)

 

 

 

 

2

33.

Hkksxhektjk

125 KG (W.B.)

126 KG (W.B.)

 

 

 

 

2

34.

eNjkSyh

127 KG (W.B.)

 

 

 

 

 

1

35.

fldUnjiqj

16 KG

 

 

 

 

 

1

36.

fiaMksjk

27 KG

 

 

 

 

 

1

37.

tgkWaxhjiqj

28 KG

 

 

 

 

 

1

38.

ekysaMh

30 KG

 

 

 

 

 

1

39.

clh

35 KG

 

 

 

 

 

1

40.

rkjkiqj

50 KG

 

 

 

 

 

1

41.

nHksMh cqtZ

58 KG

 

 

 

 

 

1

42.

xaxkjkeiqjk

67 KG

 

 

 

 

 

1

43.

dqMkuk

86 KG

 

 

 

 

 

1

fNfnzr uydwi & 88

pfyr uydwi %& 52

ifjR;kx uydwi %& 34

Qsy uydwi %& 2

 

 

 

 

 

 

 

 


II - Sub Dn. Shamli

fodkl [k.M & FkkukHkou

uydwi [k.M eqtQjuxj

dz0

la0

xzke dk uke

jktdh; uydwi la[;k o lewg

;ksx

1.

lksgtuh mejiqj

59 KG

113 NL

 

 

 

 

2

2.

euV eUVh

79 KG

 

 

 

 

 

1

3.

dSMh

37B NL

 

 

 

 

 

1

4.

cUrh[ksMk

38 NL

39 NL

 

 

 

 

2

5.

ckcjh

40 NL

 

 

 

 

 

1

6.

HkSlkuh bLykeiqj

91 NL

97 NL

106 NL

 

 

 

3

7.

dknjx<

96 NL

 

 

 

 

 

1

8.

jk;iqj

103 NL

123 NL

 

 

 

 

2

9.

frrkjlh

104 NL

122 NL

 

 

 

 

2

10.

iokaj[ksMk

107 NL

 

 

 

 

 

1

11.

vEcsgVk ;kdwciqj

118 NL

 

 

 

 

 

1

12.

tkuhiqj

119 NL

 

 

 

 

 

1

13.

x<h vCnqYyk [kka

38 KG

 

 

 

 

 

1

14.

pUnsukeky

94 KG

 

 

 

 

 

1

15.

fgjuokMk

64 NL

128 NL

 

 

 

 

2

16.

n[kksMh tekyiqj

121 NL

 

 

 

 

 

1

17.

xansoMk

124 NL

 

 

 

 

 

1

18.

iVVh dky:

127 NL

 

 

 

 

 

1

19.

gjM Qrsgiqj

130 NL

 

 

 

 

 

1

20.

/kusuk

132 NL

 

 

 

 

1

fNfnzr uydwi & 27

pfyr uydwi %& 23

ifjR;kx uydwi %& 3

Qsy uydwi %& 1

 


III - Sub Dn. M.Nagar

fodkl [k.M & 'kkgiqj

uydwi [k.M eqtQjuxj

dz0

la0

xzke dk uke

jktdh; uydwi la[;k o lewg

;ksx

1.

dkdMk

6A KAK

10 KAK

38 KAK

46 KAK

9 KAK

11 KAK

6

2.

jlwyiqj

10A KAK

 

 

 

 

 

1

3.

lksje

13 KAK

44 KAK

 

 

 

 

2

4.

xks;yk

18 KAK

23 KAK

17 KAK

36 KAK

 

 

4

5.

eaMkoyh

22 KAK

31 KAK

 

 

 

 

2

6.

pkaniqj

32 KAK

12 KAK

 

 

 

 

2

7.

fnudjiqj

33 KAK

41 KAK

 

 

 

 

2

8.

iwqjk

34 KAK

 

 

 

 

 

1

9.

vyh;kjiqj

35 KAK

77 KAK

 

 

 

 

2

10.

/kuk;u

47 KAK

48 KAK

 

 

 

 

2

11.

eksjdqDdk

49 KAK

 

 

 

 

 

1

12.

eqckfjdiqj

53 KAK

 

 

 

 

 

1

13.

gtwjuxj

54 KAK

74 KAK

 

 

 

 

2

14.

thouk

57 KAK

60 KAK

62 KAK

 

 

 

3

15.

lksgtuh rxku

58 KAK

 

 

 

 

 

1

16.

Mcy

61 KAK

76 KAK

 

 

 

 

2

17.

dlsjok

67 KAK

39 KAK

 

 

 

 

2

18.

[kqCckiqj

68 KAK

 

 

 

 

 

1

19.

bUpkSMk

70 KAK

 

 

 

 

 

1

20.

fdrkl

75 KAK

 

 

 

 

 

1

21.

iqjckfy;ku

79 KAK

83 KAK

 

 

 

 

2

22.

mejiqj

85 KAK

86 KAK

 

 

 

 

2

23.

fllkSyh

33 NL

41 NL

134 NL

 

 

 

3

24.

HkkSjkdyk

33A NL

50 NL

 

 

 

 

2

25.

gMkSyh

43 NL

47 NL

 

 

 

 

2

26.

ln:nhuuxj

71 NL

116 NL

 

 

 

 

2

 

 


 

27.

dqjekyh

36A NL

 

 

 

 

 

1

28.

lkoVw

42 NL

 

 

 

 

 

1

29.

f'koiqj

129 NL

 

 

 

 

 

1

30.

ekSgEeniqj tqukjnkj xks;yk

94 KAK

 

 

 

 

1

31.

eksjdqDdk

95 KAK

 

 

 

 

1

32.

iyMh vkneiqj

96 KAK

 

 

 

 

1

 

fNfnzr uydwi & 58

pfyr uydwi %& 35

ifjR;kx uydwi %& 17

Qsy uydwi %& 6

u;s fNfnzr uydwi %&

 

 

 

 

 


III - Sub Dn. M.Nagar

fodkl [k.M & iqjdkth

uydwi [k.M eqtQjuxj

dz0

la0

xzke dk uke

jktdh; uydwi la[;k o lewg

;ksx

1.

dkleiqj

12 MG

 

 

 

 

 

1

2.

clsMk

15 MG

16 MG

23 MG

26 MG

50 MG

58 MG

8

62 MG

98 MG

 

 

 

 

3.

ekaMyk

17 MG

60 MG

83 MG

 

 

 

3

4.

QykSnk

18 MG

 

 

 

 

 

1

5.

HkkstkgsMh

19 MG

 

 

 

 

 

1

6.

[ksMdh

20 MG

94 MG

 

 

 

 

2

7.

lqvkgsMh

21 MG

 

 

 

 

 

1

8.

cjyk

28 MG

99 MG

105 MG

 

 

 

3

9.

[kqMMk

32 MG

 

 

 

 

 

1

10.

Nikj

47 MG

70 MG

79 MG

 

 

 

3

11.

[kkbZ[ksMk

52 MG

65 MG

 

 

 

 

2

12.

/kekr

55 MG

68 MG

 

 

 

 

2

13.

vCnqyiqj

53 MG

89 MG

101 MG

 

 

 

3

14.

xks/kuk

59 MG

75 MG

102 MG

 

 

 

3

15.

rstygsMk

61 MG

 

 

 

 

 

1

16.

>cjiqj

69 MG

95 MG

 

 

 

 

2

17.

flejFkh

49 MG

90 MG

103 MG

 

 

 

3

18.

f[kanfM;k

84 MG

 

 

 

 

 

1

19.

flEHkkydh

87 MG

 

 

 

 

 

1

fNfnzr uydwi & 43

pfyr uydwi %& 40

ifjR;kx uydwi %& 1

Qsy uydwi %& 1

u;s fNfnzr uydwi %& 1

 

 


III - Sub Dn. M.Nagar

fodkl [k.M & [krkSyh

uydwi [k.M eqtQjuxj

dz0

la0

xzke dk uke

jktdh; uydwi la[;k o lewg

;ksx

1.

jlwyiqj dSyksjk

1 JG

32 JG

 

 

 

 

2

2.

fpUnkSM

6 JG

38 JG

 

 

 

 

2

3.

lekSyh

44 JG

60 JG

69 JG

26 SG

 

 

4

4.

d<yh

52 JG

50 MT

 

 

 

 

2

5.

ieukoyh

75 JG

90 JG

 

 

 

 

2

6.

[kkuiqj

70 JG

74 JG

 

 

 

 

2

7.

fprkSMk

26 JG

 

 

 

 

 

1

8.

tkou

8 JG

 

 

 

 

 

1

9.

tU/ksMh tkVku

11 JG

 

 

 

 

 

1

10.

[kksduh

10 JG

 

 

 

 

 

1

11.

xkfyciqj

28 JG

95 JG

 

 

 

 

2

12.

xax/kkMh

MOMT

A-1DDY

A-2DDY

A-3DDY

 

 

4

13.

okgiqj

79 JG

 

 

 

 

 

1

14.

nkgkSM

75 MT

 

 

 

 

 

1

15.

Hkyok

7 JG

 

 

 

 

 

1

16.

rqylhiqj

7A JG

 

 

 

 

 

1

17.

iyM+h

73 JG

 

 

 

 

 

1

18.

Qgheiqj

64 JG

78 JG

 

 

 

 

2

19.

okftniqj

34 JG

 

 

 

 

 

1

20.

fldUnjiqj

39 JG

 

 

 

 

 

1

21.

bUpkSyh

59 JG

68 JG

20 SG

28 SG

 

 

4

22.

HkSlh

B-3DDY

 

 

 

 

 

1

23.

tlkSyk

44 MT

88 JG

 

 

 

 

2

24.

VchVk

B-1DDY

B-2DDY

 

 

 

 

2

25.

fVVkSMk

68 MT

B-4DDY

 

 

 

 

2

26.

pknlen

37 MT

72 MT

 

 

 

 

2

27.

vkneiqj ekspjh

73 MT

 

 

 

 

 

1

28.

ddjkyk

74 MT

 

 

 

 

 

1

29.

eqtkfgniqj

81 JG

92 JG

 

 

 

 

2

30.

nw/kyh

84 JG

 

 

 

 

 

1

 


 

31.

fcgkjhiqj eksgnhuiqj

86 JG

 

 

 

 

 

1

32.

Hkwi[ksMh

87 JG

 

 

 

 

 

1

33.

[kkatkiqj uohuuxj

83 JG

 

 

 

 

 

1

34.

dSykoMk

89 JG

 

93 JG

 

 

2

35.

xxuiqjk

91 JG

 

94 JG

 

 

2

fNfnzr uydwi & 58

pfyr uydwi %& 41

ifjR;kx uydwi %& 15

Qsy uydwi %& 2

u;s fNfnzr uydwi %&

 

 

 

 

 

 


 

III - Sub Dn. M.Nagar

fodkl [k.M & tkulB

uydwi [k.M eqtQjuxj

dz0

xzke dk uke

jktdh; uydwi la[;k o lewg

;ksx

1.

lEHkygsMk

12 JG

21 JG

31 JG

 

 

 

3

2.

fldUnjiqj

5 JG

 

 

 

 

 

1

3.

tekyiqj ckaxj

22 JG

 

 

 

 

 

1

4.

fl[ksMk

77 JG

 

 

 

 

 

1

5.

fl[kjsMk

58 JG

62 JG

 

 

 

 

2

6.

eq>sMk lknkr

27 JG

 

 

 

 

 

1

7.

dSykiqj tleksj

29 JG

53 JG

57 JG

67 JG

 

 

4

8.

dkleiqj [kksyk

48 JG

65 JG

 

 

 

 

2

9.

dfV;k

40 JG

54 JG

 

 

 

 

2

10.

futkeiqj

63 JG

 

 

 

 

 

1

11.

tM+oM+

23 JG

66 JG

 

 

 

 

2

12.

dSFkksMk

49 JG

72 JG

 

 

 

 

2

13.

gkleiqj

36 JG

45 JG

 

 

 

 

2

14.

[ksMh ljk;

18 JG

19 JG

37 JG

 

 

 

3

15.

HkqEek

16 JG

56 JG

 

 

 

 

2

16.

<kaaljh

43 JG

47 JG

55 JG

71 JG

 

 

4

17.

fVdkSyk

42 JG

76 JG

 

 

 

 

2

18.

lykjiqj

13 JG

 

 

 

 

 

1

19.

eq>sMk

35 JG

 

 

 

 

 

1

20.

vgjksM+k

3 JG

96 JG

 

 

 

 

2

21.

frlax

2 JG

4 JG

33 JG

 

 

 

3

22.

dqrqciqj

15 JG

24 JG

25 JG

 

 

 

3

23.

dkleiqj

17 JG

50 JG

51 JG

 

 

 

3

24.

lksgtuh

41 JG

 

 

 

 

 

1

25.

iqVBh bczkfgeiqj

61 JG

 

 

 

 

 

1

26.

kkgiqj

20 JG

A-4DDY

A-5DDY

A-6DDY

A-7DDY

 

5

27.

pqfM;kyk

14 JG

82 JG

 

 

 

 

2

28.

fQjkstiqj

46 JG

 

 

 

 

 

1

29.

eUrkSMh

9 JG

 

 

 

 

 

1

30.

f'koiqj ektjk

80 JG

 

 

 

 

 

1

31.

gSnjiqj

85 JG

 

 

 

 

 

1

fNfnzr uydwi & 61

pfyr uydwi %& 40

ifjR;kx uydwi %& 19

Qsy uydwi %& 2


III - Sub Dn. M.Nagar

fodkl [k.M & eksjuk

uydwi [k.M eqtQjuxj

dz0

la0

xzke dk uke

jktdh; uydwi la[;k o lewg

;ksx

1.

eksjuk

38 MG

40 MG

71 MG

 

 

 

3

2.

bykgkckl

7 MG

 

 

 

 

 

1

3.

[kjikSM+

76 MG

 

 

 

 

 

1

4.

Hkwokiqj

43 MG

 

 

 

 

 

1

5.

csgMk lknkn

36 MG

45 MG

46 MG

77 MG

 

 

4

6.

pkSjkokyk

24 MG

41 MG

42 MG

 

 

 

3

7.

tkSyh

78 MG

 

 

 

 

 

1

8.

xk/kyk

13 MG

 

 

 

 

 

1

9.

uUgsMh

14 MG

 

 

 

 

 

1

10.

jlwyiqj

57 MG

 

 

 

 

 

1

11.

c:dh

63 MG

 

 

 

 

 

1

12.

/khjkgsMh

80 MG

 

 

 

 

 

1

13.

lhdjh

22 MG

64 MG

67 MG

 

 

 

3

14.

HkkSdjgsMh

39 MG

56 MG

66 MG

 

 

 

3

15.

fldUnjiqj

54 MG

73 MG

 

 

 

 

2

16.

fQjkstiqj

6 MG

86 MG

 

 

 

 

2

17.

kqrky

44 MG

 

 

 

 

 

1

fNfnzr uydwi & 30

pfyr uydwi %& 26

ifjR;kx uydwi %& 4

Qsy uydwi %& &

 

 

 

 

 

 


III - Sub Dn. M.Nagar

fodkl [k.M & pjFkkoy

uydwi [k.M eqtQjuxj

dz0

la0

xzke dk uke

jktdh; uydwi la[;k o lewg

;ksx

1.

cqM<k [ksMk

5 MG

97 MG

 

 

 

 

2

2.

pjFkkoy

8 MG

72 MG

 

 

 

 

2

3.

gScriqj

9 MG

 

 

 

 

 

1

4.

ckuuxj

25 MG

 

 

 

 

 

1

5.

dNkSyh

30 MG

37 MG

 

 

 

 

2

6.

tVuaxyk

31 MG

 

 

 

 

 

1

7.

pkSdMk

51 MG

81 MG

131 NL

137 NL

 

 

4

8.

dlkSyh

74 MG

138 NL

 

 

 

 

2

9.

dfl;kjk

82 MG

135 NL

 

 

 

 

2

10.

jksuhgjthiqj

61 NL

 

 

 

 

 

1

11.

Hkesyk

62 NL

102 NL

105 NL

63 NL

 

 

4

12.

ihiy'kkg

112 NL

115 NL

125 NL

 

 

 

3

13.

nw/kyh

83 NL

84 NL

92 NL

 

 

 

3

14.

Kkukektjk

101 NL

 

 

 

 

 

1

15.

fu;kew

108 NL

 

 

 

 

 

1

16.

dqVsljk

91 MG

 

 

 

 

 

1

17.

fNek

92 DG

104 DG

 

 

 

 

2

18.

vdcjx<

120 NL

 

 

 

 

 

1

19.

ck<+

126 NL

 

 

 

 

 

1

fNfnzr uydwi & 35

pfyr uydwi %& 33

ifjR;kx uydwi %& 1

Qsy uydwi %& 1

u;s fNfnzr uydwi%&

 

 

 

 

IV - Sub Dn. M.Nagar

fodkl [k.M & eqtQjuxj

uydwi [k.M eqtQjuxj

dz0

la0

xzke dk uke

jktdh; uydwi la[;k o lewg

;ksx

1.

lwtMq

1 MG

35 MG

 

 

 

 

2

2.

nfr;kuk

48 MG

88 MG

93 MG

 

 

 

3

3.

ujk

33 MG

 

 

 

 

 

1

4.

fHkDdh

34 MG

 

 

 

 

 

1

5.

tMkSnk

27 MG

 

 

 

 

 

1

6.

flyktqMMh

85 MG

 

 

 

 

 

1

7.

fleyh u;kxko

69 KAK

 

 

 

 

 

1

8.

uaxyk cqtqxZ

10 MG

 

 

 

 

 

1

9.

Hk.Mwjk

11 MG

 

 

 

 

 

1

10.

es?kk[ksMh

96 MG

 

 

 

 

 

1

11.

fl[kjsMk

100 MG

106 MG

 

 

 

 

1

 

fNfnzr uydwi & 15

pfyr uydwi %& 12

ifjR;kx uydwi %& 02

Qsy uydwi %& &

 

 

 

 

 


IV - Sub Dn. M.Nagar

fodkl [k.M & c?kjk

uydwi [k.M eqtQjuxj

dz0

la0

xzke dk uke

jktdh; uydwi la[;k o lewg

;ksx

1.

c?kjk

1 KAK

2 KAK

 

 

 

 

2

2.

cjokyk

3 KAK

40 KAK

4 KAK

 

 

 

3

3.

gjlkSyh

5 KAK

6 KAK

7 KAK

42 KAK

 

 

4

4.

[krkSyk

8 KAK

 

 

 

 

 

1

5.

frrkoh

14 KAK

81 KAK

 

 

 

 

2

6.

ulhjiqj

15 KAK

 

 

 

 

 

1

7.

yMok

16 KAK

90 KAK

 

 

 

 

2

8.

ihuuk

24 KAK

 

 

 

 

 

1

9.

rkoyh

25 KAK

66 KAK

 

 

 

 

2

10.

fujek.kk

27 KAK

 

 

 

 

 

1

11.

y[kku

37 KAK

64 KAK

43 KAK

91 KAK

 

 

4

12.

uwuh[ksMk

52 KAK

82 KAK

 

 

 

 

2

13.

f<+<koyh

89 KAK

 

 

 

 

 

1

14.

fujek.kh

29 MG

 

 

 

 

 

1

15.

/kkSyjh

88 NL

 

 

 

 

 

1

16.

/kkSyjk

95 NL

 

 

 

 

 

1

17.

pjkSyh

100 NL

 

 

 

 

 

1

18.

xqtjgsMh

109 NL

 

 

 

 

 

1

19.

ujksRreiqj

50 KAK

 

 

 

 

 

1

20.

lksgtuh tkVku

92 KAK

 

 

 

 

 

1

21.

tlksbZ

93 KAK

 

 

 

 

 

1

fNfnzr uydwi & 34

pfyr uydwi %& 28

ifjR;kx uydwi %& 05

Qsy uydwi %& 1


 

Crop-wise prevailing Irrigation Rates issued vide G.O. No. 2874@95&27&si&4&rate&92] Lucknow, Dated 18&9&1995 Irrigation Section (4)

Crop Name

Rate Rs./Hec.

Freefall

Lift

Sugar Cane

474-00

237-00

Rice, water chestnut, opium vegetables garden, wheat, barley, wheat barley and barley mixed crops

287-00